Statement, 03.08.2016, Król polskich StartUps

W związku z publikacją opublikowaną na pewnym portalu internetowym z sceny StartUps autorstwa Adama Ł. uprzejmie informuję, że informacje przedstawione w artykule nie polegają na prawdzie.

Jest to naruszenie tym bardziej rażące, iż wskazana publikacja ma charakter artykułu prasowego. Skoro rolą i zadaniem prasy jest rozpowszechnianie informacji, to periodyczność przekazu, czyli cyklicznego informowania opinii publicznej o określonych faktach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, oświatowych, kulturalnych, pod oznaczonym tytułem, nazwą, adresem czy nawet linkiem, wskazywać będzie na cel, jaki realizuje redakcja, wydawca czy autor danej publikacji elektronicznej, na stworzonej specjalnie w tym celu stronie internetowej (vide postanowienie WSA w Warszawie z 30 października 2008 r., II SA/Wa 1885/07).

Dokonana przez autora zmiana imion oraz niektórych szczegółów „w celu uniknięcia roszczeń” wskazuje na nierzetelność informacji i brak możliwości weryfikacji uzyskanych danych.

Wskazuje to na brak dochowania przez autora publikacji obowiązku z art. 6 ust. 1 ustawy prawo prasowe, zgodnie z którym prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zdarzeń. Naruszone zostały także obowiązki wynikające z art. 12 ust. 1 ustawy prawo prasowe tj. obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, obowiązek sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości oraz podania ich źródła. Oczywiście pogwałcony został nadto obowiązek chronienia dóbr osobistych.

Nie budzi wątpliwości, że naruszenie dóbr osobistych w Internecie, niezależnie od formy i miejsca dokonania naruszenia, podlega ochronie przewidzianej w art. 23 i 24 k.c. Nieprawdziwość zamieszczonych informacji i wskazane powyżej uchybienia rzetelności dziennikarskiej prowadzą do jednoznacznego wniosku, iż naruszenie dóbr osobistych Waldemara Ariela Gali mają charakter bezprawny.

Waldemar Ariel Gala zdecydowanie dementuje zawarte w artykule informacje:

Nie jest prawdą, jakoby osoba przedstawiona w artykule imieniem Marcin wykonała jakiekolwiek prace dla Punk Team Sp. z o.o. Do zawarcia umowy nie doszło z powodu próby podmiany dokumentów podpisaniu kontraktów.

Nieprawdziwe są informację dotyczące współpracy z innymi osobami, przy czym sposób ich przedstawienia, zmiana imion i tzw. „szczegółów” wskazuje na to, iż mają one charakter fikcyjny.

Nie jest prawdą, jakoby Waldemar Ariel Gala zajmował się tworzeniem oprogramowania dla aktywacji pakietów Internetowych.

Nie jest prawdą, jakoby Waldemar Ariel Gala był właścicielem Agencji, która zajmowała się AdWords oraz Facebook Ads.

Nie jest prawdą jakoby Waldemar Ariel Gala poszukiwał kontrahentów za pomocą Facebook. W Takie przypadki nie miały miejsca.

Nieprawdziwe są informacje dotyczące skazania Waldemara Ariela Gali za przestępstwa przeciw prawom pracownikom lub przekrętów finansowych przez sądy niemieckie. Waldemar Ariel Gala został ukarany za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (BHP) w Spółce niezwiązanej z punk team oraz ich StartUps i nie kwestionował swojej odpowiedzialności w tym zakresie.

Całkowicie nieprawdziwe są rzekome wypowiedzi na temat Polski.

Waldemar Ariel Gala nie unika kontaktu z mediami. Nie zamierza jednak podejmować jakiejkolwiek współpracy z osobami nieprofesjonalnie wykonującymi swoje obowiązki, a w jego ocenie sporny artykuł powstał w sposób wysoce nieprofesjonalny.

 

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się przydatne.

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search